Δεξιότητες του παιδιού στην Δ' δημοτικού

Έως το τέλος της τετάρτης τάξης, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:


Ακουστική ικανότητα
• Να ακούν και να κατανοούν πληροφορίες που παρουσιάζονται από άλλους
• Να σχηματίζουν γνώμη η οποία θα βασίζεται σε αποδείξεις
• Να ακούν για συγκεκριμένους σκοπούς


Δεξιότητες λόγου
• Να χρησιμοποιούν σωστά τις λέξεις στις συζητήσεις τους
• Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά, για μια ποικιλία σκοπών σε διαφορετικές καταστάσεις
• Να κατανοούν ορισμένες μεταφορικές εκφράσεις (π.χ. 'το δάσος απλωνόταν …')
• Να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις
• Να παρουσιάζουν ακριβείς οδηγίες προς τους άλλους
• Να συνοψίζουν και να αναθεωρούν τις ιδέες τους
• Να οργανώνουν πληροφορίες για να είναι πιο σαφείς
• Να χρησιμοποιούν πληροφορίες και λεξιλόγιο ενός συγκεκριμένου τομέα (π.χ. Ιστορίας, Φυσικής) για εκμάθηση
• Να κάνουν αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις


Αναγνωστική ικανότητα
• Να διαβάζουν για συγκεκριμένους σκοπούς
• Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία του επιπέδου της τάξης τους
• Να χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν ήδη μάθει για να κατανοούν το νέο υλικό
• Να ακολουθούν γραπτές οδηγίες
• Να κρατάνε σύντομες σημειώσεις
• Να συνδέουν πληροφορίες που έχουν ήδη μάθει με διαφορετικά θέματα
• Να μαθαίνουν σημασίες νέων λέξεων μέσα από τη γνώση της προέλευσης των λέξεων, των συνωνύμων και των πολλαπλών εννοιών
• Να χρησιμοποιούν υλικό αναφοράς (π.χ. λεξικό)
• Να εξηγούν το σκοπό του συγγραφέα και τον τρόπο γραφής του
• Να διαβάζουν και να κατανοούν μια ποικιλία τύπων λογοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένης της μυθοπλασίας, της μη μυθοπλαστικής λογοτεχνίας, της ιστορικής μυθοπλασίας και της ποίησης
• Να συγκρίνουν και να αντιπαραθέτουν τομείς περιεχομένων
• Να κάνουν αναφορές από κείμενα
• Να παραφράζουν περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ιδεών και των λεπτομερειών.


Ικανότητα γραφής
• Να γράφουν αφηγήματα και επεξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων παραγράφων σχετικά με το ίδιο θέμα.
• Να αναπτύσσουν ένα σχέδιο σύνταξης κειμένου, το οποίο θα περιλαμβάνει αρχή, μέση και τέλος.
• Να οργανώνουν τον τρόπο γραφής τους, έτσι ώστε από αυτό να προκύπτει μια κεντρική ιδέα.
• Να επεξεργάζονται τα τελικά αντίγραφα σε επίπεδο γραμματικής, στίξης και ορθογραφίας.


Πηγή : Τσουκαλά Μαρινέλλα, Παθολόγος Λόγου - Φωνής - Ομιλίας

logo2
logo