Δεξιότητες του παιδιού στην Γ' δημοτικού

Έως το τέλος της τρίτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:


Ακουστική ικανότητα
• Να ακούν προσεκτικά σε ομαδικές περιστάσεις
• Να κατανοούν υλικό που είναι στο επίπεδο της τάξης τους


Δεξιότητες λόγου
• Να μιλούν καθαρά με το κατάλληλο ύφος
• Να θέτουν ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις των άλλων
• Να χρησιμοποιούν σαφές και συγκεκριμένο λεξιλόγιο στους διαλόγους και στις συζητήσεις στην τάξη
• Να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που να σχετίζεται με το υπό συζήτηση θέμα
• Να παραμένουν στο θέμα, να χρησιμοποιούν την κατάλληλη επαφή με τα μάτια και να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος
• Να συνοψίζουν με ακρίβεια μια ιστορία
• Να εξηγούν τι έχουν μάθει


Αναγνωστική ικανότητα
• Να επιδείχνουν πολύ καλό χειρισμό των βασικών φωνητικών προτύπων
• Να χρησιμοποιούν δεξιότητες ανάλυσης λέξεων όταν διαβάζουν
• Να χρησιμοποιούν πληροφορίες από γλωσσικό περιεχόμενο και γλωσσικές δομές για να βοηθούν στην κατανόηση αυτού που διαβάζουν
• Να προβλέπουν και να δικαιολογούν τι πρόκειται να επακολουθήσει στις ιστορίες. Να συγκρίνουν και να αντιπαραθέτουν ιστορίες
• Να θέτουν ερωτήσεις και να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν το αναγνωστικό υλικό
• Να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν για να μάθουν σχετικά με νέα θέματα
• Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία επιπέδου της τάξης τους (μυθοπλασία και μη)
• Να ξαναδιαβάζουν και να διορθώνουν σφάλματα όταν απαιτείται


Ικανότητα γραφής
• Να σχεδιάζουν, οργανώνουν, αναθεωρούν και επεξεργάζονται γραπτές απαντήσεις
• Να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες στο γραπτό τους λόγο
• Να γράφουν ιστορίες, γράμματα, απλές εξηγήσεις και σύντομες αναφορές
• Να γράφουν χωρίς ορθογραφικά λάθη τις απλές λέξεις. Να διορθώνουν από μόνα τους το μεγαλύτερο μέρος των ορθογραφικών λαθών. Να χρησιμοποιούν λεξικό για να διορθώνουν τα λάθη τους
• Να γράφουν καθαρά με συνεχές γράψιμο

 

Πηγή: Τσουκαλλά Μαρινέλλα

 

logo2
logo